Yönetimde Etik (Görevde Yükselme)

YöneticiHane

Paylaşmak Güzeldir

Haberler: YöneticiHane'ye Hoş Geldiniz. Daha güzel bir ortam için sitemizi arkadaşlarınıza duyurmanızı ve etkin bir şekilde kullanmanızı bekliyoruz.


Yönetimde Etik (Görevde Yükselme) (Okunma sayısı 6797 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

YoneticiHane

daha çok Çevrimdışı
 • *****
 • Administrator
 • Süper Üye
 • İleti: 1625
 • Karma: +21/-0
 • Cinsiyet: Bay
  • YöneticiHane.COM
Yönetimde Etik (Görevde Yükselme)
15 Şubat 2018, Perşembe - 12:42
Yönetimde Etik Çıkmış Sorular

1. Etik Davranış İlkelerine aykırılık iddiasıyla, Kamu Görevlileri Etik Kuruluna yapılacak başvuru usulü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (Güm. ve Tic. Bak. GYS,2013)

A) Hiçbir şekilde sözlü başvuru yapılamaz
B) Başvuru dilekçelerinin daktilo ile yazılması şartı aranmaz
C) Başvuru dilekçeleri posta yoluyla da Kurula gönderebilir.
D) Başvuru en az genel müdür, eşiti ve üstü görevliler için yapılır.

2. “Bir kamu görevine atamada aynı okuldan ve aynı diploma derecesiyle mezun olan ve yapılan sınavlarda da aynı performansı gösteren iki aday arasından birinin tercih edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.”

Yukarıdaki durum, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? (Adalet B. GYS,2013)

A) Etik ikilem
B) Kişilik çatışması
C) Adam kayırmacılığı
D) Hizmet kayırmacılığı
E) Saydamlık ve katılımcılık

3. İkilemlerin çözümlenmesinde belirli örnek olaylardaki gerçekliklere bakarak gerekçelendirme yapmayı esas alan; soyut etik ilkeleri, somut örnek olaylara uygulayarak pratik çözümler yaratmaya çalışan etik kuramı aşağıdakilerden hangisidir? (Müdürlük, 2011)

A) Sonuççu Kuram
B) Kazuistik Kuram
C) Deontolojik Kuram
D) Erdeme Dayanan Kuram

4. İnsanlara “işlerin nasıl yapılması gerektiğini” belirlemede yardımcı olan kılavuz değerlere, ilkelere ve standartlara ne ad verilir? (HSYK GYS,2013)

A) Etik
B) Kanun
C) Gelenek
D) Ahlak

5. Aşağıdakilerden hangisi Etik Davranış İlkeleri arasında yer almamaktadır? (Sağlık Bak. PGYS,2012)

A) Kamu hizmeti bilinci
B) Gerçek dışı beyan
C) Dürüstlük ve tarafsızlık
D) Hizmet standartlarına uyma

6. “Kaymakam Ali Bey, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bütçesinden lojmanının tadilatını yaptırmış ve makam aracı almıştır.”

Yukarıdaki örnek olay etik davranışlardan hangisine uymaz? (Güm. ve Tic. Bak. GYS,2013), (Adli Tıp GYS,2012)

A) Saygınlık ve güven
B) Halka hizmet bilinci
C) Dürüstlük ve tarafsızlık
D) Amaç ve misyona bağlılık

7. Aşağıdakilerden hangisi, Kamu Görevlileri Etik Kurulunun işlevleri arasında yer almaz? (Güm. ve Tic.B. GYS,2013)

A) Hediye alma yasağının kapsamını belirlemek ve uygulanmasını izlemek
B) Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak
C) Kurum ve kuruluşların, etik davranış ilkeleri konusunda uygulamada karşılaştıkları sorunları çözmek
D) Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek

8. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun, kamu görevlilerinin mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlardan talep ettikleri bilgileri ilgili kişi ve kuruluşlar en geç kaç gün içinde Kurula vermekle yükümlüdürler? (Adalet B. GYS,2013)

A) Yedi
B) On beş
C) Otuz
D) Kırk beş
E) Altmış

9. Aşağıdakilerden hangisi Etik Kurulun görevleri arasında yer almamaktadır? (Sağlık Bak. GYS,2012)

A) Kamuda etik kültürünü yerleştirme amacıyla yapılacak çalışmalara destek olmakla görevli ama yetkili olmamak
B) Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla resen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek
C) Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini hazırlayacağı yönetmeliklerle belirlemek
D) Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak

10. Etik komisyonu üyelerinin iletişim bilgileri en geç kaç ay içinde Kamu Görevlileri Etik Kuruluna bildirilir? (Adli Tıp PGYS,2012)

A) Bir  B) İki  C) Üç  D) Dört

11. I- Yazılı dilekçe
II- Elektronik posta
III- Tutanağa geçirilen sözlü başvuru

Etik davranış ilkelerine aykırılık iddiasıyla Kamu Görevlileri Etik Kuruluna ya da etik komisyonlarına yapılabilecek başvuru biçimleri, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? (Adalet B. GYS,2013)

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
E) Yalnız I

12. I- Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak
II- Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek
III- Etik uygulamalar konusunda yönetmelikler çıkarmak
IV- Etik uygulamaları değerlendirmek

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Etik komisyonlarının işlevlerinden değildir? (DMO GYS,2012)

A) Yalnız I
B) II-III
C) Yalnız III
D) III-IV

13. Halka hizmet eden bir kamu görevlisi, kamu hizmetlerini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisini esas almaz? (Adli Tıp PGYS,2012)

A) Katılımcılığı
B) Tarafsızlığı
C) Saydamlığı
D) Kişisel yararı

14. Bir eylemin ahlaki doğruluğunun standartlar ve yasalar tarafından belirlenmesi hangi etik sistemi temsil eder? (MEB GYS, 2009)

A) Kişisel etik
B) Kural etiği
C) Amaçlanan sonuç etiği
D) Toplumsal sözleşme etiği

15. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hangi kurumu kapsam dışı bırakmıştır? (MEB GYS, 2006)

A) Başbakanlık
B) Adalet Bakanlığı
C) Dışişleri Bakanlığı
D) TBMM
« Son Düzenleme: 15 Şubat 2018, Perşembe - 12:46 Gönderen: YoneticiHane »
Facebook'ta PAYLAŞ
Saklamak değil, paylaşmak olsun özün. Eleştirmek değil, çözümü göstermek olsun sözün. Yıkmakta değil, yapmakta olsun gözün. Saldırmak değil, sarılmaktır çözüm.

YoneticiHane

daha çok Çevrimdışı
 • *****
 • Administrator
 • Süper Üye
 • İleti: 1625
 • Karma: +21/-0
 • Cinsiyet: Bay
  • YöneticiHane.COM
#1 Ynt: Yönetimde Etik (Görevde Yükselme)
15 Şubat 2018, Perşembe - 12:54
Yönetimde Etik Bilgi Taraması Testi

1. Aşağıdakilerden ifadelerin hangisinde bir yanlışlık vardır?

A) Ahlâk, bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kurallar şeklinde tanımlanabilir.
B) İki veya daha fazla değerin çatışma haline Etik ikilem denilir.
C) Ahlâkta görecelik vardır.
D) İki farklı kültürdeki bir meslek grubunun etik ilkeleri arasında temel anlamda fark yoktur.
E) Etik daha somut kavramlara dayalı, toplumdan topluma, toplum içindeki farklı gruplara göre değişir.

2. “Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kurallar” olarak tanımlanan kavram hangisidir?

A) Mesleki Etik
B) Ahlak
C) Etik
D) İlke
E) Etik İkilem

3. “Bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup koruduğu; meslek üyelerine emreden, onları belli bir şekilde davranmaya zorlayan;
kişisel eğilimlerini sınırlayan; yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan; meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan meslekî ilkeler bütünü.”

Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

A) Norm
B) Ahlak
C) Mesleki Etik
D) Etik
E) Değerler

4. “Doğal güzelliği ve tarihi niteliği olan bir yere köprü veya baraj yapılması ile ilgili bir kararın verilmesi durumunda, bazı vatandaşlar trafiğin rahatlayacağını ya da elektrik üretimine katkı sağlayacağını düşünerek karardan memnun olabilecek; bazıları ise çevreyi olumsuz etkileyeceğini düşünerek karara karşı çıkabilecektir.” örneği, aşağıdaki etik ikilem ifadelerinden hangisi ile ilgilidir?

A) Farklı kişi ve gruplar üzerinde farklı etki ve sonuçlar doğurması muhtemel bir kararın verilmesi durumu.
B) “En iyi”ler arasında bir seçim yapmak durumu.
C) Tatmin edici olmayan seçenekler arasından, diğerlerine göre daha iyi olan seçeneğin belirlenmesi durumu.
D) Kararın muhtemel sonucundan, kendilerinin ya da yakınlarının olumlu ya da olumsuz ve/veya dolaylı ya da dolaysız etkilenmeleri durumu.
E) Olumsuz iki seçenekten birisinin seçilmesi durumu.

5. 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” doğrultusunda kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyelerini seçme ve atama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Cumhurbaşkanı
B) İçişleri Bakanı
C) TBMM
D) Bakanlar Kurulu
E) Başbakan

6. İki veya daha fazla yarışan değerin, çatışma hâlinde olmasına ne ad verilir?

A) Yozlaşma
B) Etik İkilem
C) Bürokratik Oligarşi
D) Bürokratik Sabotaj
E) Etik kod

7. Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkeler arasında sayılamaz?

A) Yasallık
B) Güvenirlik
C) Mesleğe bağlılık
D) Başarılılık
E) TarafsızlıkYönetimde Etik

8. Yalnızca eylemin sonuçlarına değil, aynı zamanda eylemin türü ve ahlaki ilke ve kuralların izlenip izlenmediğine odaklanan; eylemin etik olup olmadığına karar verebilmek için kişinin ödev ve yükümlülüklerini esas alan etik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teolojik kuram
B) Örnek Olaya Dayalı Etik Kuramı
C) Sezgici etik kuramı
D) Kazuistik etik kuramı
E) Deontolojik kuram

9. Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Faydacılık ilkesi
B) Hakkaniyet ilkesi
C) Başarı ilkesi
D) Bireysellik ilkesi
E) İnsan Hakları İlkesi

10. “Bir eylemin ahlaki doğruluğu, kişinin vicdanı tarafından belirlenir. Eylem bireyin vicdanına huzur veriyor mu? sorusuna yanıt aranır.
Buber tarafından savunulmuştur.”

Yukarıda sözü edilen etik sistem hangisidir?

A) Kişisel Etik
B) Toplumsal Sözleşme Etiği
C) Sosyal Yaşam Etiği
D) Kural Etiği
E) Amaçlanan Sonuç Etiği

11. İnsanların kendi aralarındaki ilişkilerinde ve insanın doğadaki diğer canlılarla kurduğu ilişkilerde uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallar hangi etik sistemde vardır?

A) Kişisel etik
B) Toplumsal Sözleşme Etiği
C) Amaçlanan Sonuç Etiği
D) Kural Etiği
E) Sosyal Yaşam EtiğiYönetimde Etik

12. Kamu görevlileri etik kurulu kaç üyeden oluşur?

A) 5  B) 7  C) 9  D) 11  E) 13

13. Kamuda yolsuzluk iddialarını ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalarda, aşağıdakilerden hangisine en çok dikkat edilmesi gerekir?

A) Çabukluk
B) Gizlilik
C) Açıklık
D) Tasarruf
E) Eşitlik

14. I. Etik hüküm ve tavırların doğasını inceler.
II. Ahlak bilgisinin ne tür bir bilgi olduğunu, doğasını ve yapısını araştırır.
III. Kötü ne? İyi ne? sorularına yanıt arar.

Yukarıda bazı özellikleri sayılan etik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Normatif Etik
B) Uygulamalı Etik
C) Meta Etik
D) Kazuistik Etik
E) Sezgici Etik

15. “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” aşağıdakilerden hangisi hakkında uygulanamaz?

A) Üniversiteler
B) Mahalli idareler ve bunların birlikleri
C) Kamu iktisadi teşebbüsleri
D) Döner sermayeli kuruluşlar
E) Genel bütçeye dahil daireler
Facebook'ta PAYLAŞ
Saklamak değil, paylaşmak olsun özün. Eleştirmek değil, çözümü göstermek olsun sözün. Yıkmakta değil, yapmakta olsun gözün. Saldırmak değil, sarılmaktır çözüm.

ibrahim&Nimrod

daha çok Çevrimdışı
 • ***
 • Aktif Üye
 • İleti: 214
 • Karma: +0/-4
 • Cinsiyet: Bay
 • yoneticihane
  • yoneticihane
#2 Ynt: Yönetimde Etik (Görevde Yükselme)
16 Şubat 2018, Cuma - 10:23
TEŞEKKÜRLER GÜZEL İNSANLAR :)
Facebook'ta PAYLAŞ