1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

YöneticiHane

Paylaşmak Güzeldir

Haberler: Facebook Sayfamız: https://www.facebook.com/yoneticihane/


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu (Okunma sayısı 532 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

YoneticiHane

daha çok Çevrimiçi
 • *****
 • Administrator
 • Süper Üye
 • İleti: 1371
 • Karma: +17/-0
 • Cinsiyet: Bay
  • YöneticiHane.COM
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
02 Mart 2019, Cumartesi - 18:08
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

ÇIKMIŞ SORULAR

1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki “Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır.” Hükmü aşağıdaki Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisini açıklamaktadır? (Eğitim Müfettişliği Yeterlik, 2011)

A) Ferdin ve Toplumun ihtiyaçlarını
B) Fırsat ve İmkân Eşitliği
C) Eğitim Hakkı
D) Süreklilik

2. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda, “Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” şeklinde açıklanan ilke aşağıdakilerden hangisidir? (Müdürlük Yrd, 2011)

A) Eğitim hakkı
B) Genellik ve eşitlik
C) Fırsat ve imkân eşitliği
D) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları

3. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda, “Maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.” şeklinde açıklanan ilke aşağıdakilerden hangisidir? (Müdürlük, 2011)

A) Eğitim hakkı
B) Genellik ve eşitlik
C) Fırsat ve imkân eşitliği
D) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları

4. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerinden birisi değildir? (Müdürlük, 2011)

A) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak
B) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak
C) Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak
D) Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak

5. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda “öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi” ile ilgili yer alan aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (Müdürlük Yrd, 2011)

A) Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Yüksek Öğretim Kurulunca tespit olunur.
B) Hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim, teftiş ve yönetim görevlerine, hangi seviye ve alanda öğrenim görmüş olanların ne gibi şartlarla seçilebilecekleri yönetmelikle düzenlenir.
C) Yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış olanların ihtiyaç duyulan alanlarda, öğretmenliğe atanmaları hâlinde bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri için Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır.
D) Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından
mezun olanlar arasından, Millî Eğitim Bakanlığınca seçilirler.

I- Asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak
II- Yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak
III- Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde üst öğretime, hayata ve iş alanlarına hazırlamak

6. Yukarıda verilenler, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevlerindendir? (Eğitim Müfettişliği Yeterlik, 2009)

A) Ortaöğretim
B) İlköğretim
C) Yükseköğretim
D) Okul Öncesi Eğitim

7. Aynı alan içinde birden fazla örgün ve/veya yaygın eğitim kurumunun bir arada bulunması hâlinde eğitim kampüsü kurulabileceği aşağıdaki kanunlardan hangisinde belirtilmiştir? (Müdürlük, 2009)

A) Millî Eğitim Temel Kanunu
B) İlköğretim ve Eğitim Kanunu
C) Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
D) İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun

8. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, okullarda okutulacak kitapların tespiti ve ücret ödenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Müdürlük, 2009)

A) Ders kitaplarına ilişkin yarışmalarda derece alanlara verilecek ödülün ödeme, usul ve esasları ile miktarı yönetmelikle belirlenir.
B) Özel kesimce hazırlanan ve okullarda ders kitabı olarak okutulmak üzere Millî Eğitim Bakanlığına gönderilen eserler ücretsiz incelenir.
C) Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak veya hazırlattırılacak kitapları hazırlama, inceleme ve redaksiyonunda görevlendirilenlere ücret
ödenir.
D) Ders kitabı dışındaki eğitim araçlarının kullanımı ve bunlardan hangileri için inceleme ücreti alınacağı ile ilgili esas ve usuller Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

9. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre ilköğretim rehberlik servisince, orta öğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler verilmesi için öğrencilere yönelik gerekli çalışmalar ne zaman yapılır? (Müdürlük Yrd, 2011)

A) Yedinci sınıfın birinci yarısında
B) Yedinci sınıfın ikinci yarısında
C) Son ders yılının ikinci yarısında
D) Son ders yılının birinci yarısında

10. “Resmî, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri, Millî Eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından Millî Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir.” hükmü hangi kanunda belirtilmektedir? (Eğitim Müfettişliği Yeterlik, 2009)

A) Özel Öğretim Kurumları Kanunu
B) İlköğretim ve Eğitim Kanunu
C) Tevhidi Tedrisat Kanunu
D) Millî Eğitim Temel Kanunu

11. Türk millî eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri aşağıdaki kanunlardan hangisinin kapsamında yer almaktadır? (Müdür Yrd, 2009)

A) Millî Eğitim Temel Kanunu
B) İlköğretim ve Eğitim Kanunu
C) Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
D) İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerini Terfi Tecziyeleri Hakkında Kanun

12. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, “şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerde gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak” aşağıdaki kurumlardan hangisinin amaç ve görevlerindendir? (Müdür Yrd, 2009)

A) İlköğretim
B) Ortaöğretim
C) Okul Öncesi Eğitim
D) Yükseköğretim

13. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerindendir? (Eğitim Müfettiş Yrd, 2009)

A) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak
B) Her Türk çocuğunu millî ahlak anlayışın uygun olarak yetiştirmek
C) Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak
D) Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak

14. Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevidir? (Müdürlük, 2006)

A) İlköğretim
B) Ortaöğretim
C) Yaygın eğitim
D) Yükseköğretim

15. Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Türk milli eğitiminin temel ilkelerinden biri değildir? (Müdür Yrd, 2006)

A) Yöneltme
B) Sorumluluk
C) Bilimsellik
D) Demokrasi eğitimi

CEVAP ANAHTARI

1) D 2) B 3) C 4) D 5) A 6) A 7) A 8-) B 9) C 10) D 11) A 12) C 13) A 14) D 15) B

Facebook'ta PAYLAŞ
Saklamak değil, paylaşmak olsun özün. Eleştirmek değil, çözümü göstermek olsun sözün. Yıkmakta değil, yapmakta olsun gözün. Saldırmak değil, sarılmaktır çözüm.

YoneticiHane

daha çok Çevrimiçi
 • *****
 • Administrator
 • Süper Üye
 • İleti: 1371
 • Karma: +17/-0
 • Cinsiyet: Bay
  • YöneticiHane.COM
#1 Ynt: 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
02 Mart 2019, Cumartesi - 18:18
BİLGİ TARAMASI

1. “Eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.” hükmü, aşağıdaki Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisinde yer almaktadır?

A) Bilimsellik
B) Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği
C) Planlılık
D) Demokrasi Eğitimi
E) Karma Eğitim

2. “Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır.” hükmü, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, aşağıdaki Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisinde yer almaktadır?

A) Süreklilik
B) Ferdin ve Toplumun ihtiyaçlarını
C) Her Yerde Eğitim
D) Planlılık
E) Karma Eğitim

I- Okul öncesi eğitimi
II- İlköğretim
III- Ortaöğretim
IV- Yükseköğretim

3. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre örgün eğitim, yukarıdaki kurumlardan hangilerini kapsar?

A) I-II-III
B) II-III
C) II-III-IV
D) I-II-III-IV
E) I-II-IV

I- Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak
II- Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.
III- Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak
IV- Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek

4. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerindendir?

A) I-II-III
B) III-IV
C) I-III-IV
D) II-III-IV
E) I-II-III-IV

I- Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek
II- Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak
III- Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır
IV- Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak

5. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, yukarıdakilerden hangileri ilköğretimin amaç ve görevlerindendir?

A) I-III
B) I-II
C) II-IV
D) III-IV
E) I-II-IV

6. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, ilköğretim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) İlköğretim kurumlarında ilkokul ve ortaokulların birlikte kurulması esastır.
B) İmkân ve şartlara göre ortaokullar, sadece liselerle birlikte de kurulabilir.
C) İlköğretim 5-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar.
D) İlköğretim kurumları; dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarından oluşur.
E) Bu okullarda sekiz yıllık kesintisiz eğitim yapılır.

7. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, ortaöğretim, ilköğretime dayalı kaç yıllık öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarını kapsar?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

8. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi ortaöğretimin amaç ve görevlerinden biri değildir?

A) Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak
B) Yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak
C) Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yükseköğretime hazırlamak
D) Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda hem mesleğe hem de yükseköğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamak
E) Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır.

I- Enstitüler
II- Yüksekokullar
III- Konservatuvarlar
IV- Meslek yüksekokulları
V- Uygulama ve araştırma merkezleri

9. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, yukarıdakilerden hangileri yükseköğretim kurumlarındandır?

A) I-II-III
B) II-III-IV
C) I-II-III-IV
D) I-III-IV-V
E) I-II-III-IV-V

10. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi yükseköğretimin amaç ve görevlerinden biri değildir?

A) Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek.
B) Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak.
C) Bütün öğrencilere asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak.
D) Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak.
E) Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak.

11. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi yükseköğretimin amaç ve görevlerinden biri değildir?

A) Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak.
B) Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunları, Hükümet ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplumun yararlanmasına sunmak ve Hükümetçe istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini bildirmek
C) Bütün öğrencilere, kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak.
D) Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak
E) Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmak.

12. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimin amaç ve görevlerinden biri değildir?

A) Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak.
B) Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek.
C) Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak.
D) Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak.
E) Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak.

13. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, “öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Milli Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.
B) Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından, Milli Eğitim Bakanlığınca seçilirler.
C) Hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim, teftiş ve yönetim görevlerine, hangi seviye ve alanda öğrenim görmüş olanların ne gibi şartlarla seçilebilecekleri yönetmelikle düzenlenir.
D) Yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış olanların ihtiyaç duyulan alanlarda, öğretmenliğe atanmaları halinde bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır.
E) Öğretmenlikte yurdun belli bölgelerinde görev yapmak esastır.

14. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre “öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim, teftiş ve yönetim görevlerine, hangi seviye ve alanda öğrenim görmüş olanların ne gibi şartlarla seçilebilecekleri kanunla düzenlenir.
B) Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Milli Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.
C) Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından, Milli Eğitim Bakanlığınca seçilirler.
D) Yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış olanların ihtiyaç duyulan alanlarda, öğretmenliğe atanmaları halinde bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır.
E) Hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim, teftiş ve yönetim görevlerine, hangi seviye ve alanda öğrenim görmüş olanların ne gibi şartlarla seçilebilecekleri yönetmelikle düzenlenir.

I- Aday öğretmen
II- Öğretmen
III- Uzman öğretmen
IV- Başöğretmen

15. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, yukarıdakilerden hangisi öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarındandır?

A) I-III
B) I-II-IV
C) II-III-IV
D) I-III-IV
E) I-II-III


CEVAP ANAHTARI

1) D 2) C 3) D 4) A 5) A 6) D 7) D 8 ) E 9) E 10) C 11) C 12) B 13) E 14) A 15) C

« Son Düzenleme: 02 Mart 2019, Cumartesi - 18:21 Gönderen: YoneticiHane »
Facebook'ta PAYLAŞ
Saklamak değil, paylaşmak olsun özün. Eleştirmek değil, çözümü göstermek olsun sözün. Yıkmakta değil, yapmakta olsun gözün. Saldırmak değil, sarılmaktır çözüm.

ibrahim&Nimrod

daha çok Çevrimiçi
 • ***
 • Aktif Üye
 • İleti: 203
 • Karma: +0/-4
 • Cinsiyet: Bay
 • yoneticihane
  • yoneticihane
#2 Ynt: 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
07 Mart 2019, Perşembe - 15:51
TEŞEKKÜRLER
Facebook'ta PAYLAŞ